Hợp Tác Xã Xoài Mỹ Xương

Nhà sản xuất

Hợp Tác Xã Xoài Mỹ Xương

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0908679599

Email :

hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

Địa chỉ :

637 Khu Dân Cư Trung Tâm, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Doanh nghiệp trực thuộc :

Giấy phép kinh doanh :

Thông tin chung :

HTX Xoài Mỹ Xương thành lập năm 2011, lúc đó thành viên chỉ sản xuất theo truyền thống, không theo quy trình cụ thể mà tự sản xuất là chính nên năng suất và chất lượng chưa cao. Từ đó, HTX kết hợp với Viện Cây Ăn Quả Miền Nam hướng dẫn, tập huấn thành viên sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến tháng 3 năm 2012, HTX đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cấp Giấy Chứng nhận sản xuất phù hợp với “Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt” (VietGAP) và nông dân đã dần làm theo quy trình này, tuy nhiên do nhu cầu xuất khẩu ngày càng cao, đến tháng 7 năm 2012 thành viên HTX được Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hoá Xuất nhập khẩu cấp Giấy chứng nhận “Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu” (Global GAP). Và từ đó đến nay, tất cả thành viên HTX Xoài Mỹ Xương đã làm theo và mang lại hiệu quả rất cao. Bên cạnh đó, thành viên HTX đã dần dần chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn.

Nhật ký hoạt động :