Chi tiết:
Chuẩn bị thu hoạch, công tác tháo dở hệ thống tưới nhỏ giọt để chuẩn bị cắt trái, và vận chuyển đến nơi đóng hàng.
Ảnh và video :