Chi tiết:
Tưới nuớc định kì bằng hệ thống tưới nhỏ giọt. định kì 2 ngày tưới 1 lần.
Ảnh và video :