Cơ sở đóng gói thanh long Thanh Tiến

Mã nhà xưởng : Chờ cấp mã

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0982565151

Địa chỉ :

Thôn Đằng Thành, Mương Mán, Hàm Thuận Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

1200 m²

Diện tích kho lạnh :

1000 m³

Sản lượng :

480 tấn/năm

Giấy phép kinh doanh :

Nhật ký hoạt động :