Tổ hợp tác trồng mít ruột đỏ Mekong Red

Vùng trồng
Mã vùng : Chờ cấp mã

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0975138450

Địa chỉ :

Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

12 ha

Sản lượng dự kiến :

60 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :