Tổ hợp tác chăn nuôi gà Phú Hoà

Vùng nuôi
Mã vùng : VNT-HT-001

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0962243609

Email :

khuyennonghatinh@gmail.com

Địa chỉ :

Thôn Phú Hoà, Xã Cẩm Hoà, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

5.5 ha

Sản lượng dự kiến :

118 Tấn

Số lượng cây con :

60000

Danh sách kĩ thuật viên :

Hợp đồng liên kết sản xuất :

Chứng nhận chất lượng :

Nhật ký vùng sản xuất :