TUNG

Nông trại
Mã số thửa: 23
tungufo@gmail.com
HO CHI MINH
5000 ha
6 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: